Opis procesu

There are no translations available.

Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji pirolizy zużytych opon samochodowych, tj. odpadu o kodzie 16 01 03, wg metody odzysku R14 tj. – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części.

W wyniku pirolizy prowadzonej w temperaturze ok. 460oC i przy braku dostępu tlenu, następuje wytwarzanie pełnowartościowego produktu, jakim jest olej opałowy ciężki składem przypominający olej zwany mazutem, frakcja lżejsza olejowa, frakcja benzyn oraz frakcja gazowa. Wszystkie otrzymane frakcje zawierającą palne produkty, w tym wodór i węglowodory lekkie. Odpadem powstającym w instalacji jest sadza oraz kord metalowy. Oleje i frakcja benzynowa, otrzymane w wyniku pirolizy opon są magazynowane w naziemnych zbiornikach metalowych i odsprzedawane. Frakcja gazowa będzie używana do podgrzewania reaktora do prowadzenia pirolizy. Poddawany pirolizie odpad jest zaliczany do odpadów innych niż niebezpieczne, a linia odzysku zalicza się do instalacji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów, określanych  jako przedsięwzięcia  zawsze znacząco oddziałujące na środowisko. Przedsięwzięcie wymaga uzyskanie decyzji środowiskowej, a opracowanie raportu o oddziaływaniu instalacji na środowisko jest obligatoryjne. Urządzenia instalacji pirolizy opon mogą być zlokalizowane na wolnej przestrzeni, bezpośrednio na wylanej płycie betonowej. Instalacja stanowi konstrukcję swobodnie opartą na wyrównanym podłożu - niewymagającą fundamentów. Instalacja pracuje na podciśnieniu wytwarzanym przez wentylator ssący zainstalowany za druga kolumna chłodniczą. Praca na podciśnieniu eliminuje dostęp powietrza i uniemożliwia emisję w trakcie załadunku surowca (opon). W instalacji nie są generowane ścieki przemysłowe. Zbiorniki na olej i frakcję benzynową będą zbiornikami naziemnymi, umieszczonymi w wannach zabezpieczających środowisko przed awaryjnym wyciekiem. Plac manewrowy oraz miejsce, gdzie będzie się odbywać załadunek wytworzonego oleju, powinien być  utwardzony i uszczelniony folią olejoodporną, a wody opadowe winny być  odprowadzane do środowiska, po uprzednim oczyszczeniu w osadniku i separatorze ropopochodnych.
Powstające w instalacji odpady to sadza i kord metalowy. Obydwa odpady łatwo poddają się odzyskowi: sadza jako paliwo alternatywne (wartość opałowa 27,25 MJ/kg) lub adsorbent w instalacjach oczyszczania gazów, kord metalowy jako złom odzyskiwany w procesie wytwarzania stali.

 

Kontakt i lokalizacja

Piroliza Sp. z o.o.
ul. Bratysławska 2/B3, 32-201 Kraków
tel. 605 615 784, e-mail: biuro@piroliza.com

Login Form